Kaste vedessä

USKOVIEN KASTE
Raamattu puhuu uskovien kasteesta Mark 16:16 "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen".
Eli ensin tulee uskoa omakohtaisesti Jeesukseen Kristukseen ja sitten ottaa upotuskaste jossa ihminen erottautuu seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä. Kasteessa ei saada syntejä anteeksi, vaan kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. 1Piet 3:21 "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta".
Jeesus Kristus on elävän uskovan esikuva. Hän itse meni kastettavaksi Jordanin virrassa, Hänen maanpäällinen serkkunsa Johannes kastaja kastoi hänet.
Mark1:9-11. "Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11. Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."
Jeesuksen kastamisesta puhutaan myös seuraavissa sananpaikoissa:
Matt 3:13-16 - Luuk 3:21-22 - Joh 1:29-33
Jeesus itse kehoittaa kastamaan alla olevissa Raamatun jakeissa:
Matt 28:19-20
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Mark 16:16 "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."
Opetuslapset kastoivat uusia uskoon tulleita Jeesuksen esimerkin ja opetuksen mukaan, siitä muutama sananpaikka.
Apt 2:41 " Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua".
Apt 8:36-39
"36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" 38. Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. 39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten".
Tässä Kandakean hoviherra sai kasteen, kun evankelista Filippus oli selittänyt kirjoituksista, Jeesuksen elämästä ja kuolemasta meidän tähtemme jne..
Myös sadanpäämies Kornelius ja hänen perhekuntalaisensa kastettiin uskovien kasteella, siitä seuraavassa:
Apt 10:45-48.
"Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, 46. sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: 47. "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" 48. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä.
Myös vanhassa testamentissa kerrrotaan kasteesta vertauskuvallisesti:
2 Moos 14:21-28
Tässä kerrotaan kuinka Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata Mooseksen johdolla. Matkalla he tulivat Kaislameren (Punaisenmeren) äärelle.
" Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuulella, joka puhalsi koko yön, meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi; ja vesi jakautui kahtia. 22. Ja israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa myöten, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella".
Myöhemmin Egyptiläiset tulivat meren pohjaa Israelilaiset perässä ja kun he ehtivät puoleenväliin merta antoi Herra tuulten tyyntyä jotka pidättelivät valtavia vesimassoja vasenmalla ja oikealla puolella. Kun tuuli lakkasi, vesimassat syöksyivät Egyptiläisten päälle ja hukuttivat heidät kaikki. Israelin kansa kuvaa meitä uudenliiton uskovia vertauskuvallisesti. Kun me tulimme tai tulemme uskoon me lähdemme Israelin kansan tavoin pois Egyptin (synnin vertauskuva) orjuudesta kohti luvattua maata se on Taivasta kohden. Kasteessa me jätämme taaksemme syntielämämme (Egyptin) ja erottaudumme maailmasta palvelemaan ja seuraamaan Jeesusta.
Israelin kansa sai tässä tapahuneessa ihmeessä uutta uskoa vaeltaa kohti luvattua maata. Samoin mekin uudenliiton uskovat saamme voimaa ja uskoa kun laitamme sanan käytäntöön elämässämme, siihen kuuluu olennaisena osana seurata Mestariamme kasteen hautaan niin kuin Israelin kansa seurasi Moosesta meren yli kohti luvattua maata joka vuotaa maitoa ja mettä.
Sinä ystäväni jos et ole vielä käynyt kasteella, kehoitan sinua ottamaan tämän, todella tärkeän askeleen Jeesuksen seuraamisessa mahdollisimman pian. Siinä on siunauksen tie, kun on kuuliainen Jumalan sanalle.
Mark 16:16
"Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu......."
Kaste on kristillinen toimitus, jossa kastettu liitetään kirkon eli Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kreikkalaisessa Uudessa testamentissa käytetään kastamisesta verbiä baptizō, "upottaa", "painaa veden sisään", "pestä", "kastaa", ja kasteesta substantiivia baptisma.
Jeesuksen aikana juutalaisuuteen kääntyville pakanoille toimitettiin ns. proselyytti- eli käännynnäiskaste. Johannes Kastajan kastamistoiminta liittyi tien raivaamiseen Jeesukselle, ja Jeesus itse antoi kastaa itsensä Johanneksen kasteella, mutta tämä ei ollut vielä kristillinen kaste. Johannes edellytti kastettavilta mielenmuutosta eli parannusta. Johanneksen käynnistämä kasteliike eli Raamatun kertoman mukaan jonkin aikaa alkuseurakunnan rinnalla, mutta sitä ei pidetty kristillisenä, vaan Johanneksen kasteen saaneet seurakuntalaiset kastettiin uudelleen kristillisen käytännön mukaan. Tätä taustaa vasten Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky ymmärrettiin olemassa olevan käytännön uudistamisena, samaan tapaan kuin juutalaisen pääsiäisaterian yhteydessä Jeesus asetti ehtoollisen ja antoi näin riitille uuden merkityksen.
Kristillinen kaste Raamatussa:
Uuden Testamentin mukaan ylösnoussut Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän ja valtuutuksen kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käskyyn liittyi myös kasvatustehtävä.
Paavalin mukaan kasteessa liitytään Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Korinttilaisia hän varoittaa luottamasta kasteeseen, jollei elämä ole sen mukaista. Apostolien teoissa puhutaan myös "Jeesuksen nimeen" kastamisesta. Kristillisessä kasteessa uutta aiempiin kasteisiin verrattuna oli lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Kasteen kautta liityttiin Jumalan kansan joukkoon ja Hengen yhteyteen.
Baptistien kastekäytäntö
Kaste suoritetaan veteen upottamalla Uuden Testamentin esimerkin mukaisesti.(Room. luku 6)
Ainoastaan uskonsa tunnustaneet henkilöt kastetaan. Kaste suoritetaan vain kastettavan omasta pyynnöstä ja sen kautta liitytään paikallisseurakuntaan.
Raamatussa ei mainita perisyntiä, jonka tähden lapset pitäisi kastaa. Lapset kelpaavat Jumalalle sellaisenaan.
Vauvoja ei kasteta, vaan usein pidetään nimenantotilaisuus ja lasten puolesta rukoillaan ja siunataan Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti.
Mitään ikärajaa ei kasteelle ole seurakunnissa annettu, paitsi että sen tulee aina tapahtua omasta pyynnöstä.
Helluntaiherätyksen kastekäytäntö
Uudestisyntymiseen kuuluu erottamattomasti kaste. Kun ihminen on saanut lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, hänen tulee saada kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste kuvaa Kristukseen uskovan liittymistä Jeesuksen kuolemaan, jossa vanha minämme tai vanha Aatami haudataan ja uskovan pukeutumista Kristukseen. Raamattu kuvaa kastetta hautaamisena, ja kaste tapahtuukin upottamalla kastettava kokonaan veteen tuon esikuvan mukaan. Sana myös tarkoittaa alkukielessä upottamista. Kasteessa uskova liitetään paikalliseen seurakuntaan. Helluntailaisten mukaan kaste ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan Pyhän Hengen välityksellä synnyttämä kuuliaisuuden osoitus eli Jumalalähtöinen teko.
Vapaakirkon kastekäytäntö
Vapaakirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan kristillinen kaste toimitetaan uskoville veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala todistaa kasteessa Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä, joka on mahdollinen Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman takia. Kasteessa uskova tulee puetuksi Kristukseen. Kasteessa ihminen tunnustautuu Kristuksen seuraajaksi. Ihmisen usko ei ole kasteen peruste, vaikka kaste suoritetaankin vain uskoville. Kaste perustuu Kristuksen sovitustyöhön, jonka lähtökohtana on Jumalan armo ja rakkaus. Ilman ihmisen henkilökohtaista uskoa ei kasteella katsota olevan merkitystä eikä se pelkkänä suorituksena voi pelastaa ihmistä. Kaste on rajana maailman ja Jumalan valtakunnan välillä. Sen asema on merkittävä juuri tästä syystä. Uskovalle ja seurakunnalle kaste on ilon ja voiton juhla, koska se todistaa sovituksen voimasta.